ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 19-3-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σέρρες 18 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 08
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»)
– Σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθμ. 55/11-3-2020 Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και
– Της ανάγκης περιορισμού της διάδωσής του) και λόγω καταληκτικής ημερομηνίας σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σας καλούμε σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00΄, με τα παρακάτω θέματα: