ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατεπείγουσα της Οικονομικής Επιτροπής για 13-12-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σέρρες 12 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 30
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

`Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00΄, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι τα κάτωθι θέματα 1-6 αφορούν τους προϋπολογισμούς και τις στοχοθεσίες των Ν.Π. του Δήμου, ώστε να εγκριθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου μας, τα δε 7-9 θέματα αφορούν δαπάνες προβολής των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, περιόδου 2019 – 2020