ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 11-9-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες 11 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 28
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.