ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ για 12-5-20020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Σέρρες 11 Μαϊου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                    Αρ. Πρόσκλ.: 13
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), καθώς και την υπ’ αριθμ. 601/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 13η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς στις 12-05-2020, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄, με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: