Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. στις 20/7/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 14 Ιουλίου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.:13
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους
 

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Ενημέρωση – συζήτηση – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου ¨Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας¨ και έκδοση ψηφίσματος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τα στρατόπεδα.                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση Β’ φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών (¨Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός¨, δημοτικής περιόδου 2014-2019).                                                                            

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.   

ΘΕΜΑ   3ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

                        α) Κατασκευή   σωληνωτών    αγωγών – φρεατίων    και     αρδευτικής

                             τάφρου,   

                        β) Επισκευές – συντηρήσεις στο 12ο Νηπιαγωγείο Σερρών, στα Νηπια-

                            γωγεία Ελαιώνα & Προβατά και στο Δημοτ. Σχολείο Άνω Μητρου-

                            σίου    και  

                        γ) Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως.                                                                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσεως του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου ¨Military Assets as Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι¨ χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III.                                                                                               

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   6ο:    Αποδοχή δωρεάς προς τον Δήμο Σερρών μαρμάρινου αγάλματος οικολογικού, φιλοσοφικού και χωροχρονικού συμβολισμού, με το όνομα ¨Αμαδρυάς¨, από δημότη του Δήμου Σερρών.                                                                                              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.       

ΘΕΜΑ   7ο:    Φιλοξενία αντιπροσωπείας Δήμου Αγίας Νάπας Κύπρου.                                                                             

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος       

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2016 και της Πρωτοχρονιάς 2017 και Θεοφανίων 2017.                                                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων 2015¨.                                                                              

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα κατά το έτος 2016.                                                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση προβολής του Δήμου Σερρών στον έντυπο τύπο έτους 2016.                                                                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.     

ΘΕΜΑ  12ο:   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση κατάργησης θέσεως περιπτέρου και απομάκρυνση του σώματος αυτού, στην Δ.Κ. Σκουτάρεως.                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση μετατόπισης θέσεως περιπτέρου και κατάργηση της προηγούμενης θέσης αυτού, στην οδό Εθν. Αντίστασης 12.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.      

ΘΕΜΑ  15ο:   Χρηματοδότηση:

                        α) της   Ενιαίας   Σχολικής   Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης

                              (ΕΣΕΠΕ) Δήμου Σερρών  και

                        β) της  Ενιαίας  Σχολικής   Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης

                             (ΕΣΕΔΕ) Δήμου Σερρών,

                        για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.       

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:

                        α) πεντακοσίων (500) τόμων  των  πρακτικών  του  3ου  Επιστημονικού

                            Συνεδρίου Σερρών,

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

                        και

                        β) προκατασκευασμένου οικίσκου W.C. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2016, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του πρ/σμού έτους 2016.                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  18οΈγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016 για δράσεις πυροπροστασίας από κατανομή πιστώσεων ΚΑΠ 2016 (πρώην ΣΑΤΑ).                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης κατεπείγουσας προμήθειας ιστού οδικού-αστικού φωτισμού με φωτιστικό σώμα.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση επαναληπτικής διενέργειας προμήθειας για τις αδιάθετες ομάδες Α,Β,Δ ανταλλακτικών κάδων του Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δημοτικών κτηρίων του Δήμου Σερρών.                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ¨Ψηφιοποίηση αποφάσεων Δημοτολογίου Σερρών¨.                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης ¨Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου¨.                         

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ. 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών¨, για τα έτη 2017-2018.                          

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.   

ΘΕΜΑ  25ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο ¨Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ (Άξονας προτεραιότητας 14 ¨Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος,  προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων¨).                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ  27ο:   Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος ¨Στέγαση και Επανένταξη Αστέγων στο Δήμο Σερρών¨.                                                                                                      

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.   

ΘΕΜΑ  28ο:   Υποβολή πρότασης προς το Δασαρχείο Σερρών για εξαίρεση συγκεκριμένων εκτάσεων από τον χαρακτηρισμό ως έκταση ¨Προστατευτικών Δασών και γαιών κειμένων στις λεκάνες απορροών των χειμάρρων Καμενικίων, Αγίων Αναργύρων και Ελαιώνα¨.                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Χριστός.                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού αγρού του οικισμού Αγ. Ιωάννη της Δ.Κ. Σερρών.                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος σε ¨Πάρκο Πόλης¨.                                                                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:

                        α) στον κ. Μάνο Γεώργιο, στην περιοχή ¨Ιμαρέτ – Άνω Καμενίκια¨,

                        β) στις κ.κ. Κολακέ Άννα και Ελευθερία, στην  περιοχή ¨Σιγής – Κηφι-

                            σιά¨,

                        γ) στην κ. Μινδίρη Ελευθερία, στην περιοχή ¨Σιγής – Κηφισιά¨,          

                        δ) στην κ. Κοντονικόλα Θεοδώρα, στην περιοχή ¨40 Μάρτυρες – Σφα-

                             γεία¨,   

                        ε) στην κ. Παραλίκα Ελένη, στην περιοχή ¨Εργατικές κατοικίες¨,                                                                         

                      στ) στην κ. Λαζαρίδου–Νέδογλου Ευφροσύνη, στην περιοχή ¨Εργατικές

                             Κατοικίες¨,

                         ζ) στην κ. Μήτρακα-Αρναούτη Χρυσούλα, στην περιοχή ¨Ιμαρέτ-Άνω

                              Καμενίκια¨  και

                         η) στον κ. Αβδελά Κων/νο, στα Ο.Π. 218 και 227.  

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση τροποποίησης τμήματος των δράσεων που υλοποιούνται από τον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συμμετοχής σ’ αυτές.                                      

                        Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση και παραλαβή της στατικής μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη αποκατάστασης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά για την μετατροπή του σε Μουσείο Ξενάκη¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση αποκατάστασης φθορών:

                        α) τμήματος τοιχίου περίφραξης δημοτ. ακινήτου  στο  Κωνσταντινάτο

                             Σερρών  και

                        β) μεταλλικού κιγκλιδώματος (επί του πεζοδρομίου) στη συμβολή των

                             οδών Μ. Αλεξάνδρου και 20ης Σεπτεμβρίου του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα: ¨Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής¨ και εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών έτους 2016. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:  

                        α) Συντήρηση και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.

                             Λευκώνα,      

                        β) Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.

                             Ορεινής,

                        γ) Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  οδοποιίας  Δ.Ε.                           

                            Άνω Βροντούς,

                        δ) Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016  και

                        ε) Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.         

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:

                        α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων  Δήμου  Σερρών  έτους 

                            2015   και                           

                        β) Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών  Δ.Ε. Σκουτάρεως

                            έτους 2015.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής και, προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

                        α) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στον  οικισμό  Χιονοχωρίου  Δή-

                            μου Σερρών,

                        β) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και  νέα  ηλεκτρολογική  εγκατά-

                            σταση  στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  του  Γυμνασίου  Λευκώνα   του

                            Δήμου Σερρών,

                        γ) Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου, 

                        δ) Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως, Αγ. Ελένης,

                            Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου   και

                        ε) Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες συντηρήσεις στο 11ο και 19ο

                            Δημοτικό σχολείο Σερρών.                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  40ο:   Έγκριση παράτασης σύμβασης του υποέργου 2 της πράξης: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ .                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων:

                        α) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών  και

                        β) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων  στο  Δήμο

                            Σερρών.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:

                        α) του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούλιο,

                        β) του  αντιδημάρχου   κ.  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη,   για   τους   μήνες 

                            Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο,

                        γ) του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου, για τον μήνα Ιούνιο  και

                        δ) του  εντεταλμένου  Δημ. Συμβούλου  κ. Καρπουχτσή  Κων/νου,  για

                             τον μήνα Ιούνιο.                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  43ο:   Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σε εφαρμογή της αριθμ. 280/2015 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  44ο:   Έγκριση αποκατάστασης ζημιάς σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  45ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  46ο:    Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στον κ. Αγγελόπουλο Ζαχαράκη του Δημητρίου, εκπρόσωπο της MACAMBO I.K.E.                               

                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κοινοποίηση:                                                                         

  1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

  2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 

  3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                    

  4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       

  5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

  6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών

  7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων

  8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

      Π. Κωστοπούλου 2

  9. Εμπορικό Σύλλογο

      Π. Κωστοπούλου 2

10. ΟΕΒΕΣ           

      Π. Κωστοπούλου 2

11. Οικονομικό Επιμελητήριο

      Μεραρχίας 14

12. Δικηγορικό Σύλλογο

      Μεραρχίας 53

13. Ιατρικό Σύλλογο

      Τσαλοπούλου 12

14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

      Κ. Καβάφη 1

15. Τ.Ε.Ι. Σερρών

      Ενταύθα 

16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

      – Σερρών

      – Μητρουσίου

      – Λευκώνα

      – Σκουτάρεως

     (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  

      – Αγίας Ελένης

      – Αδελφικού

      – Αναγέννησης

      – Άνω Βροντούς

      – Άνω Καμήλας

      – Βαμβακιάς

      – Βαμβακούσσης

      – Ελαιώνος

      – Επταμύλων

      – Καλών Δένδρων

      – Κάτω Καμήλας

      – Κουβουκλίου

      – Κουμαριάς

      – Κωνσταντινάτου

      – Μονοκκλησιάς

      – Οινούσας

      – Ορεινής

      – Πεπονιάς

      – Προβατά

      – Χριστός

      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)