ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Σέρρες 2/12/2022
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                             ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11
ΤΗΛ.23213-50113

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Δημόσιας Διαβούλευσης Δήμου Σερρών

Λαμβάνοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,
– την αρ. 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,
– το άρθρο 4, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 με ώρα έναρξης 14:00μ.μ στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

11-2022 Τακτική Μεικτή