ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για 3-6-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σέρρες 23/05/2022
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                                                    ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6
ΤΗΛ.23213-50113

ΠΡΟΣ: τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου Σερρών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι” (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τΑ) όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,

– την αρ. 684/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, περί Συγκρότησης και Ορισμού Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,

– το άρθρο 4, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

-την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α .σύμφωνα με την οποία η καταγραφή τυχόν απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα )στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : kougia@serres.gr και στο τηλέφωνο 2321350113

– την υπ’ αριθμ 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.

Σας προσκαλούμε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης πού θα γίνει δια περιφοράς την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: