ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 7-9-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Σέρρες 06 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: οικ.29895
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Π Ρ Ο Σ
1)Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2) Προέδρους Κοινοτήτων :
Σερρών & Χριστός
Έδρες τους

Μετά την ματαίωση της 47ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από την αριθμ.οικ.29537/02-09-2022 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της προηγούμενης πρόσκλησης.
Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.