ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ για 22-4-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 17 Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 6
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την αριθμ. 24923/04-04-2019 απόφ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: