ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 6-8-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 02 Αυγούστου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ.:26449
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 30
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή – αντικατάσταση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,
– τις υπ’ αριθμ. 932/96599/29-12-2021 και 933/96605/29-12-2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 70/Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’ αριθμ.941/97010/30-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4873/2021 (Α΄248)”,

παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 06 Αυγούστου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: