ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 5-2-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σέρρες 1 Φεβρουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                       Αρ.Πρωτ.3139
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 5
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
– την υπ’ αριθμ.933/96605/29-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– Την αριθμ.Πρωτ.3110/01-02-2023 αίτηση-γνωστοποίηση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου και γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χράπα Παντελή.
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος την 05-02-2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

πρόσκληση Δ.Σ. 5-2023 (5-2) – εκλογή γραμματέα προεδρείου ΔΣ