ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 29-4-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 25/ 04/ 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                           Αρ. Πρωτ.: 14482
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                          Αρ. Πρόσκλ.: 18
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 1237/94548/06.11.2023), – τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
– τις διατάξεις του ν. 4255/2014 (Α΄ 89)
– τις διατάξεις του ν.5083/2024 (Α΄ 12) και την αναλογική εφαρμογή διατάξεων του π.δ. 26/2012
– το υπ. αριθ. 311/01-04-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Εκλογών-Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε το αρ. 50 Α΄ 06-04-2024 ΦΕΚ, προεδρικό διάταγμα αρ. 18 σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε η μέρα διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( Ευρωεκλογές),σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 29 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: