ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΣ για 15-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σέρρες 10/ 01 / 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                        Αρ. Πρωτ. : 942
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 3
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 1237/94548/06.11.2023).
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β’)
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022/ τ.Α)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: