ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 15-6-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες  10   Ιουνίου  2016                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:  15
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  
 
ΘΕΜΑ 1οΈγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.093,12 € για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείων) του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως και τον ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους  2016.

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση   δαπάνης   της   παροχής   υπηρεσίας  “Επισκευή  υποδομών  χώρου δασικής αναψυχής” και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3οΈγκριση    καταβολής  στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού   2.200,22 €   για   την  εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά δύο στύλους και τοποθέτησης δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση   καταβολής   στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού   2.200,22 €   για   την   εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά δύο στύλους και τοποθέτησης δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Δ. Κοινότητα Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση   καταβολής   στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού   2.309,74 €   για   την   εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά δύο στύλους και τοποθέτησης δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Δ. Κοινότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 6οΈγκριση   καταβολής   στον   ΔΕΔΔΗΕ   ποσού  1.100,11 €   για   την   εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου Φ.Ο.Π. κατά ένα στύλο και τοποθέτησης ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Τ. Κοινότητα Κωνσταντινάτου του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση καταβολής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού 54,77 € για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης ενός φωτιστικού σώματος απλού με φωτιστικό σώμα Να 110W, στην Τ. Κοινότητα Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  

ΘΕΜΑ 8οΈγκριση καταβολής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού 54,77 € για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης ενός φωτιστικού σώματος Να 110W, στην οδό Ομονοίας του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  

ΘΕΜΑ 9οΈγκριση  δαπάνης  για  τη  διενέργεια  προμήθειας  συστήματος  ασφαλείας – παρακολούθησης – τηλεειδοποίησης για το χώρο του Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών, έτους 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση    δαπάνης,   τεχνικών   προδιαγραφών   για   τη   διενέργεια   προμήθειας φυτικού υλικού του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερρών, έτους 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  σχετικής  πίστωσης   για   την  τροποποίηση του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ).

ΘΕΜΑ 12οΑνάθεση  εκτέλεσης  του  έργου «Συντήρηση και επισκευή τσιμενταυλάκων Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα έτους 2016» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο:  Ανάθεση  εκτέλεσης του  έργου  «Διαμόρφωση του χώρου της εισόδου του Δημοτικού λαχανόκηπου» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14οΑνάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του κεντρικού πάρκου της πόλης των Σερρών» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

  ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση  όρων  διακήρυξης  του  έργου  «Εργασίες  οδικής   ασφάλειας  και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2016», προϋπολογισμού 50.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

  ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση   πρακτικών επαναληπτικής Δημοπρασίας του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ».

  ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χορήγησης εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος. 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πίστωσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2016, που αφορά την έκτακτη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών, για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδες  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2016” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 20οΆσκηση   ή   μη   ένδικων  μέσων  κατά  της  υπ΄  αριθμ. 115/2016  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση    δαπάνης    και    καθορισμός    όρων   διακήρυξης  του   πρόχειρου διαγωνισμού για την Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού του Δήμου Σερρών από 20-10-2016 έως 20-10-2017 προϋπολογισθείσας αξίας 25.000,00 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

ΘΕΜΑ 22ο: Εξέταση  ενστάσεων   κατά   του   πρακτικού  διενέργειας    του   πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών κυνοκομείου για το έτος 2016, προϋπολογισθείσας αξίας 27.945,90 € με Φ.Π.Α.  

ΘΕΜΑ 23ο: Εξέταση  ενστάσεων   κατά   του   πρακτικού    διενέργειας    του   πρόχειρου  διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισθείσας αξίας 62.297,04 € με Φ.Π.Α.  

ΘΕΜΑ 24ο: Διακήρυξη  διεθνή  ανοικτού   ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για   την  προμήθεια  τροφίμων  και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του Δήμου Σερρών, προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών και προμήθεια ειδών για την κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών έτους 2016-2017, ποσού 274.294,30€ χωρίς Φ.Π.Α. και 312.337,92€ με Φ.Π.Α., cpv 15000000-8.

ΘΕΜΑ 25ο: Ματαίωση του επαναληπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 10.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 12.915,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 26ο: Ακύρωση  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  λαμπτήρων  και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Λευκώνα, έτους 2016.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την χρήση κινητής τηλεφωνίας – τηλεμετρίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σερρών, ποσού 1.824,00 € ανά έτος.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση χορήγησης εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος. 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσιών “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών”, προϋπολογισθείσας αξίας 73.185,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδες  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδες  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2016” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 32ο: Αίτημα    εξωδικαστικού    συμβιβασμού   της    Γαλήνης    συζύγου   Γεωργίου Παράσχου με τον Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 33ο: Περί «προμήθεια φορητών οστεοθηκών των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα και της Τοπικής Ενότητας Καλών Δέντρων του Δήμου Σερρών, συνολικής αξίας 6.642,00€ με ΦΠΑ και καθορισμός όρων διακήρυξης. Cpv:44617300-1.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ          
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).