ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ για 19-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Σέρρες 19 Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                         Αρ. Πρόσκλ.: 4
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
– Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
– την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων και
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,
σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX.
Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, για την έκδοση ψηφίσματος, λόγω του αιφνιδίου θανάτου του πρώην Δημάρχου Σερρών Γεωργίου Γεωργούλα.
Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: