ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 3-5-2023(ειδικη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες 28 / 04 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ. : 14713
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 19
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤ.ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α/13-4-2023)
– την απόφαση 8481/2022 (ΦΕΚ 674/Β/15-02-2022) Υπ. Εσωτερικών
– το υπ. αριθ. 34414/23-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Εκλογών-Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε το αρ. 99 Α΄ 22-04-2023 ΦΕΚ, προεδρικό διάταγμα αρ. 45 σύμφωνα με το οποίο έγινε προκήρυξη των Βουλευτικών εκλογών την 21η Μαΐου 2023,
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 03 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: