ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 27-9-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σέρρες 22 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ. : 32489
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 35
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 867/66743/8-8-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέρος Ε΄- σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 8481/10-02-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: