ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 27 -6-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 21 Ιουνίου 2017   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 12
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους
   Έχοντας υπόψη:

  Α. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονι-κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και

 Β. το με αρ. πρωτ. 8940/19-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας με αρ. πρωτ. 26743/21-06-2017, περί ¨Ακύρωσης της αριθμ. 370Α/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (αρ. Συνεδρίασης 10/31-05-2017)¨, για το λόγο ότι, η συμμετοχή του Δημ. Συμβούλου Παναγιώτη Γρηγοριάδη, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή αργίας ενός (1) μηνός από τη θέση που κατέχει, με την αρ. πρωτ. ΕΜΠ. 17/3-4-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, δημιούργησε κακή σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και επέφερε ακυρότητα των πράξεών του,

 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 27 Ιουνίου  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄, για την επανέκδοση αποφάσεων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: