ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 27-3-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σέρρες 22/ 03/ 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                Αρ. Πρωτ.: 10276
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 14
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α ́, φ. 87/7-6-2010) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 1237/94548/06.11.2023), την
υπ ́ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία
Δημοτικού Συμβουλίου” τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-
2022) σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του
Διοικητηρίου σε Tακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 27
Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: