ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 26-5-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σέρρες 22 / 05 /2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρωτ. :17496
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 22
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α/13-4-2023)

σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 26 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’, με θέματα ημερήσιας διάταξης: