ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 25-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 19 Απριλίου 2018  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 7

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ        

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
 
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

   Έχοντας υπόψη:

   Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: