ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 24 -8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 18 Αυγούστου 2016 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 14

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Π Ρ Ο Σ:κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρώ 2. Δημοτικούς Συμβούλους Ενταύθα3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ΣερρώνΈδρες του

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 24 Αυγούστου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο:   Ενημέρωση και συζήτηση με θέμα: “’Eλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Καλών Δένδρων και ταυτόχρονη προσέγγιση προϋπολογισμού μελέτης συμπληρωματικού έργου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων”.

                      Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ  κ. Χασαπίδης Κων/νος.

 ΘΕΜΑ  2ο:   Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

                        α) “Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας  Σκουτάρεως 2015”

                      β) “Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο Σερρών” και

                      γ) “Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως”.

                      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.                                        

ΘΕΜΑ  3ο:   Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ καθαριστριών μερικής απασχόλησης.  

                       Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 4ο:      Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  5ο:    Oρισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για τα έτη 2016-2017.

                        Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.                                                                            

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του πρώην ΕΟΠ και ΠΙΚΠΑ.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  7ο:     Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων:

                        α) “Αποστολίδη Ιωάννη” έτους 2017 και 

                        β) “Μητσάκου – Εμφιετζόγλου  Κατίνας χας Λυκούργου” έτους 2017.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  8ο:     Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας  κληροδοτημάτων:

                        α) “ Αποστολίδη Ιωάννη”  και

                        β)  “Μητσάκου – Εμφιετζόγλου  Κατίνας χας Λυκούργου” ετών 2016-2017.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 9ο:      Έγκριση υπογραφής Συμφώνου  Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 725/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την ενιαία Τουριστική Προβολή του Ν. Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση ανάκλησης της  133/2016 Α.Δ.Σ και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος (αρ. 370/2011ΑΔΣ) ως προς το ύψος του ποσού των προστίμων.    

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 12ο:     Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σερρών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ Κεντρική Μακεδονία” (Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”

                        Εισηγητής:  H αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Σταυρούλα.

ΘΕΜΑ 13ο:           Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017-2018.”

                                                                                                Εισηγητές: Οι  κ.κ.:  Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. και Γενικός Γραμματέας     Θεμιστοκλέους Σοφοκλής.  

ΘΕΜΑ 14ο:          Ενημέρωση–Παρουσίαση της στρατηγικής ανάπτυξης και του σχεδίου                    του τοπικού προγράμματος LEADER  στο Ν. Σερρών  για  την περίοδο  2014-2020 από την Α.ΝΕ.ΣΕΡ. ΑΕ.

                        Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κων/νος.

ΘΕΜΑ 15ο:        Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του κόστους εξαγοράς φωτοτυπικού μηχανήματος (προμήθεια leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  16ο:        Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  17ο:        Αναμόρφωση πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016:

                        α)Για την προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων έτους 2016 και

                        β)Για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών έτους 2016.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  18ο:        ΄Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών”.

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα Αγιαννίδου Στ. 

ΘΕΜΑ 19ο:         Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 20ο:          Έγκριση χορήγησης θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς με άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 21ο:        Έγκριση  διοργάνωσης  του 4ου Φεστιβάλ Μπουγάτσας και Τοπικών   Προϊόντων “bugatsa days 2016” στις 22-25/09/2016.                                                     

     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.        

ΘΕΜΑ 22ο:        Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης σε εξειδικευμένα  θέματα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δημοτικής  περιόδου 2014-2019, ως συμπληρωματικές υπηρεσίες.                                                                       

                        Εισηγητής:  Ο  Εντεταλμένος  Δημ.  Σύμβουλος   κ.   Καρπουχτσής

                        Κων/νος.           

ΘΕΜΑ 23ο:         Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ” του Δήμου Σερρών, λόγω τροποποίησης της άδειας του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 24ο:       Έγκριση διενέργειας μεταφοράς – συντήρησης σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Προστασίας.

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η. 

 ΘΕΜΑ 25ο:      Έγκριση καταγγελίας μισθώσεων :

                        α) της αίθουσας δεξιώσεων των Α’ Νεκροταφείων  και

                        β) του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στους Επταμύλους 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 ΘΕΜΑ  26ο:      Έγκριση παραχώρησης χώρου, καθορισμός χρονικής διάρκειας αριθμού–είδους πωλούμενων ειδών και τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” 2016-2017.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 ΘΕΜΑ  27ο:      Έγκριση σύμπραξης μελετητικών γραφείων για την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων”.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

 ΘΕΜΑ  28ο:         Έγκριση μελετών των έργων:

                        α)  “Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών” για την υποβολή της στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

                        β) “Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Σερρών”

                        γ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση”

                        δ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως” και

                        ε) “Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση έτους 2016”

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

 ΘΕΜΑ  29ο:      Έγκριση εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση των έργων :

                        α) “Σήμανση και κατασκευή κυκλικών κόμβων”  και

                        β) “Διαμόρφωση της οδού Ερμού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας”

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 30ο:       Έγκριση  Α.Π. Εργασιών των  έργων:

                        α) “Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2015”

                        β) “Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασιμότητας 2015” και

                        γ) “Επισκευή-συντήρηση WC 15ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών.”

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  31ο:    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

                        α) “Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντίστασης και Β. Βασιλείου”

                        β) “Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς” 

                        γ) “Κατασκευή w.c. στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας” και

                        δ) “Διάφορες επισκευές – κατασκευές στο  Ειδικό σχολείο,4ο δημοτικό σχολείο,Μουσικό σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Σερρών”                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013”

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση παράτασης της εκπόνησης  της μελέτης “Μελέτες στατικής επάρκειας Δημοτικών κτιρίων και Σχολείων.”

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ 34ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:

                        α) του κ. Δημάρχου  κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016και

                        β) του Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη  Παναγιώτη,   για   τον μήνα Απρίλιο 2016.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  36ο:  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην κα ΣΟΥΛΙΚΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη, στην πόλη των Σερρών.                             

                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 Κοινοποίηση:                                                                         

  1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

  2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 

  3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                   

  4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       

  5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

  6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών

  7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων

  8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

      Π. Κωστοπούλου 2

  9. Εμπορικό Σύλλογο

      Π. Κωστοπούλου 2

10. ΟΕΒΕΣ           

      Π. Κωστοπούλου 2

11. Οικονομικό Επιμελητήριο

      Μεραρχίας 14

12. Δικηγορικό Σύλλογο

      Μεραρχίας 53

 13. Ιατρικό Σύλλογο

      Τσαλοπούλου 12

14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

      Κ. Καβάφη 1

15. Τ.Ε.Ι. Σερρών

      Ενταύθα 

16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

      – Σερρών

      – Μητρουσίου

      – Λευκώνα

      – Σκουτάρεως

     (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  

      – Αγίας Ελένης

      – Αδελφικού

      – Αναγέννησης

      – Άνω Βροντούς

      – Άνω Καμήλας

      – Βαμβακιάς

      – Βαμβακούσσης

      – Ελαιώνος

      – Επταμύλων

      – Καλών Δένδρων

      – Κάτω Καμήλας

      – Κουβουκλίου

      – Κουμαριάς

      – Κωνσταντινάτου

      – Μονοκκλησιάς

      – Οινούσας

      – Ορεινής

      – Πεπονιάς

      – Προβατά

      – Χριστός

      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)