ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 24-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σέρρες 09 Ιανουαρίου 2024
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                                    Αρ.Πρωτ.: 747
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                   Αρ. Πρόσκλ.: 2
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1.Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
– τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/\τΑ/8-06-2006) Δ.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σας προσκαλούμε σε Ειδική δια ζώσης Συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: