ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 22-6-16

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 15 Ιουνίου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 11
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Π Ρ Ο Σ: κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα 
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Σερρών.                                                                                                    
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 103ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης μας στις 29 Ιουνίου 2016.                                                                                              
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος πρασίνου.                                        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.      

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση τροποποίησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών.                                                                          
                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ   5ο:    Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ¨Σερραϊκή Ξενοδοχειακή Α.Ε.¨.                                                                                             
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση ηλεκτρονικής συνδρομής για τις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ¨ και ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨.                                                                                        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.        

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Αμφίπολης.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.     

ΘΕΜΑ   8ο:    Χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.                                      
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 93/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016¨.                                        
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε. 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Σερρών βάσει του Ν. 1069/1980 στις Τ.Κ. Άνω και Κάτω Μητρουσίου¨.                                         
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Χασαπίδης Κ. 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:
                        α) κλιματιστικών μονάδων και ειδών θέρμανσης-ψύξης για τα  δημοτι-
                            κά κτήρια,
                        β) εξοπλισμού ειδών γραφείου,
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
                        γ) 100 απαγορευτικών πινακίδων πληροφόρησης, για τις  ανάγκες  του
                             τμήματος αποκομιδής και ανακύκλωσης   και                
                        δ) 3.000  πλαστικών  αυτοκόλλητων,  για  τις  ανάγκες   του  τμήματος
                            αποκομιδής και ανακύκλωσης.      
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.    
 
ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:
                        α) απομαγνητοφώνησης  πρακτικών  συνεδριάσεων  Δημ. Συμβουλίου,
                            ετών 2014 και 2015,
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.
                        β) επέκτασης διπλωμάτων οδήγησης.                                                                                                  
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.
                        και   
                        γ) επισκευής  πομόνας  και  ηλεκτρολογικού  πίνακα  του   αρδευτικού
                            αντλιοστασίου της Τ.Κ. Μητρουσίου. 
                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.
 
ΘΕΜΑ  13ο:   Τροποποίηση της αρ. 774/2015 Α.Δ.Σ. ¨Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών¨, ως προς το άρθρο 14 αυτού.                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.    

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος ¨Αποστολίδη¨.                                                                                                  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ’ αρ. 16 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.                                                                                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Κεντρική Μακεδονία¨ ((Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β ¨¨Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ¨, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.                                                                                                   
                        Εισηγητές: Η αντιδήμαρχος κ.Αγιαννίδου Στ. και ο εντεταλμένος Δημ.
                                           Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.  

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:
                        α) ¨Παρεμβάσεις στα  δημοτικά  κτήρια  της  Δ.Ε.  Σκουτάρεως,  έτους
                             2016¨   και     
                        β) ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων
                             κοιμητηρίου Δ.Κ. Λευκώνα¨.      
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.         

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων¨.                           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:
                        α) Ανακατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας,                         
                        β) Εργασίες στατικής  επάρκειας νοτίου  πετάλου  δημοτικού  γηπέδου
                             Σερρών   και
                        γ) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015.        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  
 
ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής¨.                           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του σχεδίου με τίτλο: ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης αστέγων στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και επανένταξη¨ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης¨.        
                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ  Αγιαννίδου Στ.   

ΘΕΜΑ  23ο:   Εξέταση αιτήματος δημότη για τροποποίηση μελέτης.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούλιο και του αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου για το μήνα Ιούνιο.             
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τον μήνα Ιούνιο.             
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  26ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.            
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ   27ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην κ. Ramic Fata του Mujo, στην πόλη των Σερρών.                             
                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Κοινοποίηση:                                                                         
  1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
  2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 
  3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                   
  4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       
  5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
  6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
  7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
  8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
      Π. Κωστοπούλου 2
  9. Εμπορικό Σύλλογο
      Π. Κωστοπούλου 2
10. ΟΕΒΕΣ           
      Π. Κωστοπούλου 2
11. Οικονομικό Επιμελητήριο
      Μεραρχίας 14
12. Δικηγορικό Σύλλογο
      Μεραρχίας 53
13. Ιατρικό Σύλλογο
      Τσαλοπούλου 12
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
      Κ. Καβάφη 1
15. Τ.Ε.Ι. Σερρών
      Ενταύθα 
16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:
      – Σερρών
      – Μητρουσίου
      – Λευκώνα
      – Σκουτάρεως
    (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)
17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  
      – Αγίας Ελένης
      – Αδελφικού
      – Αναγέννησης
      – Άνω Βροντούς
      – Άνω Καμήλας
      – Βαμβακιάς
      – Βαμβακούσσης
      – Ελαιώνος
      – Επταμύλων
      – Καλών Δένδρων
      – Κάτω Καμήλας
      – Κουβουκλίου
      – Κουμαριάς
      – Κωνσταντινάτου
      – Μονοκκλησιάς
      – Οινούσας
      – Ορεινής
      – Πεπονιάς
      – Προβατά
      – Χριστός
      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)