ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 15-9-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σέρρες 9 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 20
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη:
– Την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,
– την υπ’ αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (παρ. α’ και β’)
– το υπ’ αρ. ΦΕΚ 4054/Β/04-09-2021 (αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950/2021),
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I» και
– το υπ’ αριθμ. 29461/07-09-2021 αίτημα των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αραμπατζή Θεόδωρου, Παπαφωτίου Αριάδνης, Γεωργούλα Αντωνίου, Χαραλαμπίδου Παρθένας, Παπαβασιλείου Βασιλείου, Γκότση Ηλία, Χράπα Παντελή και Δούκα Γεωργίου, για σύγκληση του Δημοτ. Συμβουλίου,
σας καλούμε να προσέλθετε στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨) σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών του Σώματος που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: