ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ για 12-5-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 5 Μαΐου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αρ. Πρόσκλ.:  9
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Π Ρ Ο Σ: κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα 
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις  12 Μαΐου   2016, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού του Δήμου Σερρών.
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.    

ΘΕΜΑ  2ο:     Εξέταση ένστασης  του αναδόχου του έργου: “Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις  δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών”.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  3ο:     Έγκριση τροποποίησης  ετήσιου σχεδίου δράσης της ΚΕ.Δ.Η.Σ.  έτους 2016 και αναμόρφωση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδότηση της ΚΕ.Δ.Η.Σ., για το έτος 2016.
                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕ.Δ.Η.Σ. κ. Ραμπότας Ευθ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση διοργάνωσης της 12ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. 
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.   

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας, σε  ιδιωτικές κατασκηνώσεις, έτους 2016.   
                     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 20ο Διεθνές Συνέδριο Διαχείρισης Κινητικότητας τον Ιούνιο του 2016.                                                                       
                   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.    

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση συνέχισης της πίστωσης και διάθεσης του ποσού για την τροποποίηση του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων.  
                        Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους διαγωνισμού της υπηρεσίας σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών, για το σχολικό έτος 2016-2017.                            
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Μερετούδης Δημήτριος.   

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση ανακαίνισης γραφείων κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.                                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:
                  α) αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πεπονιάς και,
                  β) σχολικού αγρού Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση  μελέτης παροχής υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και αυτοματισμού δικτύου φωτεινής σηματοδότησης.
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.    

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση διενέργειας για την σύναψη σύμβασης – πλαισίου για την συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου.
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.     
                     
ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  διενέργειας παροχής υπηρεσίας:
                 α) έκδοσης  πιστοποιητικών ελέγχου  των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου μας και
                 β) συντήρησης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Κινηματοθεάτρου “Αστέρια”.
                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.     

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  διενέργειας προμήθειας, ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων των κτηρίων του Δήμου Σερρών.
                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Ηλ.     

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  διενέργειας προμήθειας φυτικού υλικού Δήμου Σερρών.
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  κ.  Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:
                  α) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2015                 
                  β) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μητρουσίου, έτους 2015  και,
                  γ) Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ορεινής και Τ.Κ. Άνω Βροντούς, έτους 2015.
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.    

ΘΕΜΑ   17οΈγκριση προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών των έργων :
                  α) “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Πολυζωίδη” και,
                  β) “Αναβάθμιση κτιρίου γραφείων και αποθήκης Αμαξοστασίου Δήμου Σερρών”.
                   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Ηλ.                 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: “‘Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίου και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) έτους 2015”.
                   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.         

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακαίνιση στο υπ΄  αριθμ. 12 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου”.
                   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Ηλ.   

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση ολοκλήρωσης πράξης “Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών”.
                  Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, κατά τους μήνες      Μάιο και Ιούνιο 2016
                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.
           
ΘΕΜΑ   23οΈγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:          
                  α) της Αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας, από 1 έως  2 Απριλίου 2016
                  β) του Αντιδημάρχου κ. Στέργιου Γαλάνη, από 14 έως 15 Απριλίου 2016
                  γ) του Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου, από 14 έως 15 Απριλίου 2016 και,
                  δ) του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Χράπα Παντελή, από 5 έως 7 Απριλίου 2016.
                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κοινοποίηση:                                                                         
1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 
3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                   
4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
Π. Κωστοπούλου 2
9. Εμπορικό Σύλλογο
Π. Κωστοπούλου 2
10. ΟΕΒΕΣ           
Π. Κωστοπούλου 2
11. Οικονομικό Επιμελητήριο
Μεραρχίας 14
12. Δικηγορικό Σύλλογο
Μεραρχίας 53
13. Ιατρικό Σύλλογο
Τσαλοπούλου 12
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Κ. Καβάφη 1
15. Τ.Ε.Ι. Σερρών
Ενταύθα 
16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:
– Σερρών
– Μητρουσίου
– Λευκώνα
– Σκουτάρεως
(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)
17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  
– Αγίας Ελένης
– Αδελφικού
– Αναγέννησης
– Άνω Βροντούς
– Άνω Καμήλας
– Βαμβακιάς
– Βαμβακούσσης
– Ελαιώνος
– Επταμύλων
– Καλών Δένδρων
– Κάτω Καμήλας
– Κουβουκλίου
– Κουμαριάς
– Κωνσταντινάτου
– Μονοκκλησιάς
– Οινούσας
– Ορεινής
– Πεπονιάς
– Προβατά
– Χριστός
(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)