ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 1-9-2019 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 28 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 13

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Διοικητήριο (Αίθουσα ¨Κων. Καραμανλής¨) στις 1 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα, εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Βασίλειος Κατιρτζόγλου