ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-6-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες  22   / 06 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ. :  21561
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                   Αρ. Πρόσκλ.:  25
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
 κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:

– τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,

– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,

– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,

– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”

– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)

– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α/13-4-2023)

σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις  26 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’