ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ για 2-8-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 28 / 07 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ. : 25904
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 29
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”
– τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022)
σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 02 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

πρόσκληση Δ.Σ. 29-2023 (02-08) – Τακτική