Πρόσκληση Δ.Σ. για 11-01-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σέρρες 4 Ιανουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 1
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ:

κ.κ.1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών

2. Δημοτικούς Συμβούλους

Ενταύθα

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών Έδρες τους 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης: