Προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό συνολικού ποσού 778.605,75 € χωρίς ΦΠΑ & 965.471,13 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Δ/νσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 778.605,75 € χωρίς ΦΠΑ & 965.471,13 € με ΦΠΑ. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρ. 63 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) & γενικό CPV39224300-1.