Προμήθεια φυτικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια Φυτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 59.945,00 € χωρίς ΦΠΑ & 67.874,25 € με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 8 Μαϊου ημέρα Παρασκευή έτους 2020. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης 11:00 πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία και κ. Θωμαή Χατζητόλιου τηλ.2321350135,για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι στον προϋπολογισμό της μελέτης που συνοδεύει την διακήρυξη, η μονάδα μέτρησης που αφορά την προμήθεια λιπάσματος με Α/Α 34 είναι «σάκοι των 25 λίτρων» και όχι «λίτρα» όπως εκ παραδρομής έχει διατυπωθεί. Το ίδιο ισχύει και για το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Διευκρίνηση

Attachments