Προμήθεια ειδών γραφείου & ανταλλακτικών για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά & ειδών τεχνολογίας & πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών γραφείου & ανταλλακτικών  για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά & ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για το έτος 2016, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 184.238,10€ χωρίς ΦΠΑ & 226.612,87€  με ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα  χρονικής  παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις μήνες, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους  όρους της  Διακήρυξης με αριθμ.20761/25-5-2016.
Oι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο και όχι μέρος της ποσότητας του προ προμήθεια είδους.
Προσφορά μπορεί να δοθεί για το σύνολο των ομάδων ή για μία ή περισσότερες ομάδες.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:
– Είδη γραφείου (γραφική ύλη, έντυπα κλπ)
– Ανταλλακτικά  για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά(τόνερ κλπ)
– Είδη τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοαντιγραφικά πολυμηχανήματα

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 3-6-2016.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21-6-2016 και ώρα 07:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26-6-2016 και ώρα 17:00