Προμήθεια CLARK

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια ενός καινούργιο πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (clark) για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 24.800,00€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 31 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη  έτους 2017.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών(τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία,) και από το Τμήμα κεντρικής Αποθήκης (τηλ: 2321036240 Κιζάκης Θεολόγος) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.