Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010973646 και τίτλο: «Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών”, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προϋπολογισμού 19.939,20€ με Φ.Π.Α.», με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Προσφορές των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26/10/2020.