ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ »

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ :

1) Τις διατάξεις του Δ4/64321 16-05-2008 υπουργικής απόφασης Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008
2) Τις διατάξεις 8440 24-02-2001 υπουργικής απόφασης Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΦΕΚ 318/25-02-2011
3) Το ΦΕΚ 1143/06-06-2011 περί σύστασης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών
4) Το ΦΕΚ 2646/25-8-2016
5) Την 11/2019 την από 26-02-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Π.Ε.