Πίνακες επιτυχόντων για την πλήρωση θέσεων Μερικής Απασχόλησης (90) ενενήντα καθαριστών/στριών

Ο Δήμος Σερρών έδωσε στη δημοσιότητα τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων για την πλήρωση (90) ενενήντα θέσεων καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι (60) εξήντα καθαριστών/στριών 6ωρης απασχόλησης, (20) είκοσι καθαριστών/στριών 4ωρης απασχόλησης και (10) δέκα καθαριστών/στριών 3ωρης απασχόλησης, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2021-22.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2021-2022

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων (Παρασκευή 27 Αυγούστου) να προσκομίσουν στο Τμήμα Προσωπικού-γραφείο 11,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) σε έντυπο
  • ΑΜΚΑ σε έντυπο
  • ΑΦΜ σε έντυπο
  • Φωτοτυπία της Ταυτότητας και από τις δύο πλευρές
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου όπου φαίνεται ο αριθμός IBAN και είναι πρώτο όνομα ως δικαιούχος.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο που έχει εκδοθεί εντός προηγούμενου τριμήνου).
  • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας, αν υπάρχει

Σε έντυπο παρακαλούμε να δηλώνεται από μέρους των επιτυχόντων σε ποια κατηγορία απασχόλησης έχουν επιλεγεί (6ωρη, 4ωρη ή 3ωρη) καθώς και αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Τέλος θα πρέπει παράλληλα να καταθέσουν και όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν όσα έχουν δηλωθεί στην αίτησή τους δηλαδή (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από το σύλλογο πολυτέκνων, απόφαση ΚΕΠΑ για αναπηρία κλπ).