ΟΠΑΚΠΑ – Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών συντήρησης – επισκευής των τριών (3) ανελκυστήρων στα κτίρια των Παιδικών Σταθμών (1oυ, 2oυ και 3oυ), του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 96/29-10-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 05η-11-2019 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 – 2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 10:00.