ΟΠΑΚΠΑ – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων (μόνιμων και έκτακτων), προϋπολογισμού 9.682,79 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 102/25-11-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.