ΟΠΑΚΠΑ – Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2019-2020, προϋπολογισμού 1.497,30€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 94/14-10-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 25η -10-2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 – 2ος όροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 14:00.