ΟΠΑΚΠΑ – Παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Παιδικούς και Βροφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στους δεκατρείς (13) Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών για την περίοδο 2020 – 2021, προϋπολογισμού 6.772,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 64/02-10-2020 μελέτη. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τoν Τακτικό προϋπολογισμό – ΕΣΠΑ 2020-2021.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 13η -10-2020 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 12:00.