Ο Δήμος Σερρών στην 3η Τεχνική Συνάντηση του Έργου «GREEN CREW»

Στις 7 Φεβρουαρίου 2020  πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Νέστου, η 3η Τεχνική Συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος   Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 ” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ.Παναγιώτης Καρακολίδης, ο Διευθυντής Καθαριότητας κ. Πέτρος Δασκαλόπουλος , στελέχη του Δήμου Σερρών από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Προγραμματισμού, εκπρόσωποι των εταίρων της πράξης όπως ο Καθηγητής του ΑΠΘ κ. Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος καθώς και εκπρόσωποι  από τον Δήμο Blagoevgrad. Τονίζεται δε ότι στη συνάντηση συμμετείχε και η εκπρόσωπος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος κα Αιμιλία Ντόντσεβα-Τζιβανοπούλου.

Κατόπιν καλωσορίσματος και χαιρετισμού εκπροσώπων του Δήμου Νέστου, ακολούθησε παρουσίαση της προόδου των πακέτων εργασίας από τους εταίρους, με ιδιαίτερη αναφορά στα παραδοτέα που περιλαμβάνουν την υλοποίηση μίας  μικρής κλίμακας πιλοτικής ανοιχτής μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων (σειράδι) για τον Δήμο Σερρών και μίας πιλοτικής ανοιχτής μονάδας κομποστοποίησης για τον Δήμο Νέστου. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα στάδια εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί καθώς  και οι βασικές λειτουργίες της κομποστοποίησης  με στόχο την  επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, την παραγωγή και αξιοποίηση του τελικού κομπόστ ως εδαφοβελτιωτικό σε χώρους πρασίνου.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω παραδοτέου, θα πραγματοποιηθεί  στο εγγύς μέλλον εκδήλωση επίδειξης της μικρής κλίμακας πιλοτικής ανοιχτής μονάδας κομποστοποίησης καθώς και ενημέρωση των πολιτών για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων  μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.