Ο Δήμος Σερρών στη 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου «ZEFFIROS»

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Δοϊράνης/Dojran η 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή”, με ακρωνύμιο “ZEFFIROS”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009″. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, του οποίου Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Σερρών, θα δημιουργηθούν δύο, μικρής κλίμακας, πιλοτικές μονάδες που θα χρησιμοποιούν αγροκτηνοτροφικά απόβλητα και θα παράγουν βιοαέριο, η αξιοποίηση του οποίου θα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε περιοχής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, καθώς και εκπρόσωποι των άλλων εταίρων (Δήμος Δοϊράνης/Dojran, Δημοτικό Σχολείο “Koco Racin” Dojran, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σφαγείο Εμμανουήλ Παππά). Στη συγκεκριμένη Τεχνική Συνάντηση, παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο του Δήμου Δοϊράνης Mr. Ango Angov και τη νόμιμο εκπρόσωπο του Δημοτικού Σχολείου “Koco Racin” Dojran, ξεκίνησαν οι εργασίες της Συνάντησης σύμφωνα με την ατζέντα. Αναπτύχθηκε η πορεία του έργου τόσο σε επίπεδο των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και σε συγκεκριμένα παραδοτέα/πακέτα εργασίας από κάθε εταίρο, ενώ καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα και ενέργειες με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και φιλόδοξο έργο, το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2020 και σκοπό έχει τη βιώσιμη διαχείριση των αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων με την εφαρμογή σύγχρονων και αποτελεσματικών τεχνολογιών.

Από το γραφείο τύπου