Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών, σε απόλυτη συμμόρφωση αφ’ ενός με τις θεσμικές επιταγές του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αφ’ ετέρου με το εν ισχύ νομικό πλαίσιο κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προχώρησε στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος και το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 491/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα στάδια εκπόνησης που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους όλων των υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων καθώς και με τη βοήθεια της εταιρείας συμβούλων ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε., σε γενικές γραμμές, ήταν τα εξής:

  • Διαδικασία συλλογής όλων των αναγκαίων στοιχείων για την οργάνωση και δραστηριότητα του Δήμου μέσω ερωτηματολογίων, ώστε να εντοπισθούν τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής και τοπικής του ανάπτυξης
  • Σύνταξη της Α΄ Φάσης με τίτλο ¨Στρατηγικός Σχεδιασμός¨, παρουσίαση του στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκρισή του
  • Διαδικασία διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και αντίστοιχο δελτίο τύπου
  • Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης ανά Υπηρεσία, οριστικοποίηση αυτών και τελική σύνταξη του Επιχειρησιακού (Β’ Φάση) και Οικονομικού Προγραμματισμού (Γ’ Φάση) του Ε.Π. του Δήμου Σερρών

Από το κείμενο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σερρών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος Σερρών είτε με ιδίους πόρους είτε μέσω διεκδίκησης πόρων από το ΕΣΠΑ. Τέλος επισημαίνεται ο «δυναμικός» χαρακτήρας της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που προβλέπει διαδικασίες διόρθωσης και συμπλήρωσης δράσεων και στοιχείων καθώς τα δεδομένα του σχεδιασμού εξελίσσονται συνεχώς.