1. Home
  2. /
  3. Ο Δήμος μας
  4. /
  5. Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
  6. /
  7. ΕΣΠΑ 2014 – 2020
  8. /
  9. Καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων

Καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 147.000,00 €

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος για τη μείωση δαπανών του Δήμου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων αλλά και τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 147.000,00 €

 

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

     Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος για τη μείωση δαπανών του Δήμου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων αλλά και τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων.

Το έργο αφορά:

•           Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, αλλά και εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως: υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος – έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κλπ. Σήμερα υπάρχει ήδη εφαρμογή παρακολούθησης στόλου στην οποία θα διασυνδεθούν τα νέα οχήματα του διευρυμένου Δήμου. Ο ανάδοχος θα κληθεί να διασυνδεθεί στις υφιστάμενες τηλεματικές συσκευές ή να προσφέρει (με δικό του κόστος) νέες αναβαθμισμένες τηλεματικές συσκευές.

•           Τον έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφή του ανεφοδιασμού των οχημάτων και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρας μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού.

•         Τη διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή  με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Συνοπτικά, θα μπορούν να καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: α) Βάρος απορριμμάτων β) Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος γ) Ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων και χωρητικότητας του καθενός δ) Χάρτες δρομολογίων και ώρας αποκομιδής.

•            Τη συντήρηση των δημοτικών οχημάτων που περιλαμβάνει: α) Τήρηση αρχείου οχημάτων, β) παρακολούθηση εργασιών συντήρησης οχημάτων με καταγραφή των βλαβών και τήρηση του ιστορικού των οχημάτων, αλλά και παρακολούθηση των επισκευών που γίνονται σε εξωτερικά συνεργεία, γ) διαχείριση ανταλλακτικών οχημάτων, δ) κοστολόγηση οχημάτων με στατιστικά στοιχεία..

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Η σημερινή κατάσταση αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την κίνηση του δημοτικού στόλου στο Δήμο χαρακτηρίζεται από τη μη ορθολογική χρήση των οχημάτων η οποία οδηγεί στην αύξηση του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, υπερωρίες, χαμένα οχηματο-χιλιόμετρα, φθορά οχημάτων κτλ), στην αύξηση των ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Προτείνονται τεχνολογίες εποπτείας στόλου & RFID, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο Δήμο να βελτιώσει την αποδοτικότητα των λειτουργιών του και να ενθαρρύνει τις τοπικές κοινωνίες να γίνουν περισσότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικά. Έτσι, γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια στο σύνολο των οχημάτων του δημοτικού στόλου. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι μέσω του «Καλλικράτη» στο νέο Δήμο που θα προκύψει θα χρειαστεί να συγχωνευθούν στόλοι των επιμέρους Δήμων ως προς τη διαχείριση αλλά όχι ως προς τη χωρική κατανομή (π.χ. οι χώροι ανεφοδιασμού, αμαξοστάσια, προσωπικό κλπ).

Με παρόν έργο τα οφέλη για το κράτος θα είναι:

1. Βελτιστοποίηση δρομολογίων αποκομιδής & χρήσης των απορριμματοφόρων και εξοικονόμηση καυσίμων από τα λιγότερα χιλιόμετρα του συνόλου  των οχημάτων

2. Αποδοτικότερη παρακολούθηση & διαχείριση της υπηρεσίας αποκομιδής

3. Προετοιμασία των υπηρεσιών ΟΤΑ για τη μελλοντική εφαρμογή προγραμμάτων pay-as-you-throw & ανακύκλωσης βάσει κινήτρων

4. Τεκμηριωμένη αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο παρεχόμενης καθαριότητας και δυνατότητα άμεσης ανάδρασης των υπηρεσιών επί τη βάση στοιχείων

5. Μείωση κόστους συντήρησης οχημάτων

Τα οφέλη για τους πολίτες θα είναι:

1. Αποδοτικότερη υπηρεσία καθαριότητας που του παρέχει ο Δήμος

2. Ενημέρωση για τις προμήθειες και τις καταναλώσεις καυσίμων στα οχήματα του Δήμου, ενισχύοντας το αίσθημα της διαφάνειας στους πολίτες.

3. Τεκμηριωμένη απαίτηση για το επίπεδο καθαριότητας ανά περιοχή του Δήμου.