Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών

Sticker website EKT GR HighRes

Η Πράξη με τίτλο «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 59.660,00, εντάχθηκε με τη με αριθ. Πρωτ.: 373/24-01-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ”. συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περιγραφή της πράξης

Η Πράξη αποτελείται από προγράμματα κατάρτισης 36 ανέργων εγγεγραμμένων ΡΟΜΑ στο μητρώο του ΟΑΕΔ των οικισμών Αγίου Ραφαήλ, Σαρανταπόρου και Φλωρίνης του Δήμου Σερρών.

Η Πράξη απαρτίζεται από δύο (2) προγράμματα κατάρτισης. Συγκεκριμένα, αφορά σε ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης “ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ”, για 10 άτομα, διάρκειας 250 ωρών, το οποίο θα εμπερικλείει τα βασικά πεδία ανάπτυξης γνώσεων, προσαρμοσμένα σε επίπεδο ανάλογο με το γλωσσικό επίπεδο και τις ανάγκες των συμμετεχόντων, ώστε να οδηγούν στα αντίστοιχα επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως αυτά ορίζονται από το ΚΕΓ, Α1, Α2, Β1 ή Β2 και σε ένα (1) πρόγραμμα κατάρτισης “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ”, για 26 άτομα, διάρκειας 100 ωρών, το οποίο θα οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επιπέδου “στοιχειώδες”.

Σκοπός της πράξης

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης, προβλέπεται η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η κατά το δυνατόν καλύτερη ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ εντός του κοινωνικού ιστού και η ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας. Γενικός στόχος είναι η ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης, δηλαδή η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, καθώς και η ποιοτική, δηλαδή η απόκτηση ή βελτίωση επαγγελματικών προσόντων, η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας κ.λ.π. Η επιλογή των θεματικών δράσεων από τον Δήμο Σερρών στοχεύει:

  • Στην ενίσχυση των δεξιοτήτων της ομάδας στόχου.
  • Στη βελτίωση απασχολησιμότητας της ομάδας στόχου και την ενθάρρυνσή τους στην διαδικασία ανεύρεσης εργασίας.
  • Στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της κοινωνικοποίησης της ομάδας στόχου στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αναφορικά με την καθημερινότητά τους και τις συναλλαγές τους με υπηρεσίες και φορείς.
  • Στον περιορισμό του αναλφαβητισμού, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού που εντείνουν το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.