Δράσεις Πρόληψης Δασών από Πυρκαγιές και Άλλες Φυσικές Καταστροφές στον Δήμο Σερρών

 

 euxxx  fires leader  espa1420

 

 

Η πράξη µε τίτλο «Δράσεις πρόληψης δασών από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 19.939,20€ (με ΦΠΑ) εντάχθηκε µε αριθμό 1692/17.3.2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, Πρωτοβουλία LEADER.

Περιγραφή της πράξης:

Η πράξη αφορά στη προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την πρόληψη και προστασία από δασικές πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, η διάθεση του οποίου θα γίνει μεταξύ των μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.) Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Τ.Ο.Π.Π. του Δήμου Σερρών και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Επίσης προβλέπεται ο καθαρισμός παρόδιας βλάστησης εντός και περιμετρικά του οικισμού της Χρυσοπηγής καθώς και η αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού.