Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών

Ο Δήμος Σερρών, σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020, προχώρησε, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών, στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 1.822.200,00 €, όπου στο Δήμο Σερρών αντιστοιχεί το ποσό των 1.493.200 € ενώ στο Επιμελητήριο Σερρών το ποσό των 328.800 €.

Με τη συγκεκριμένη πράξη επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης η οποία διαθέτει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δύναμη. Μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών δημόσιου χώρου όσο και στον ιδιωτικό χώρο, θα αναβαθμισθεί η λειτουργικότητα και η αισθητική της περιοχής παρέμβασης και θα τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. Η συγκεκριμένη πράξη διαρθρώνεται : α) σε 5 Υποέργα του Δήμου Σερρών και β) 5 Υποέργα του Επιμελητήριου Σερρών, τα οποία εμφανίζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες

Υποέργο Τίτλος Π/Υ
1 Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης υποβολής πρότασης 23.800
2 Μελέτη αναβάθμισης δημόσιου χώρου περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου πόλης Σερρών 62.000
4 Αναβάθμιση δημόσιου χώρου περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου πόλης Σερρών 1.103.600
5 Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας 260.400
9 Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών 43.400
ΣΥΝΟΛΟ   1.493.200

Υποέργα Δήμου Σερρών

 

Υποέργο Τίτλος Π/Υ
3 Μελέτη αναβάθμισης προσόψεων καταστημάτων στην περιοχή παρέμβασης Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου της πόλης Σερρών 5.000
6 Παροχή υπηρεσιών έκδοσης αδειών 15.000
7 Δράσεις ανάδειξης ταυτότητας εμπορικής περιοχής 227.200
8 Δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής 56.800
10 Δαπάνες αμοιβής προσωπικού για τον Συνδικαιούχο

 

24.800
Σύνολο   328.800

 Υποέργα Επιμελητήριο Σερρών

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης περιγράφονται παρακάτω:

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει τις οδούς Ερμού και Δ. Σολωμού καθώς και ολόκληρη την περιοχή των πεζοδρόμων που περικλείονται μεταξύ των οδών Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), Εμμανουήλ Ανδρόνικου (πρώην Φ. Ρούσβελτ), Π. Τσαλδάρη και Χατζηιακώβου. Η Ζώνη Α αποτελεί το παλαιότερο τμήμα του κέντρου της πόλης, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην σύγχρονη εποχή με διώροφα καταστήματα, τα οποία προήλθαν από μικρές ιδιοκτησίες εμπορικών καταστημάτων γύρω από το Μπεζεστένι. Εξαιρουμένης της Μεραρχίας, η περιοχή πριν το 1990 ήταν υποβαθμισμένη, ανέπαφη από την οικοδομική έκρηξη της εποχής και των αντιπαροχών, μοιάζοντας περισσότερο σαν τον αφημένο “ακάλυπτο” κυρίως της  Μεραρχίας αλλά και σε μικρότερο βαθμό των οδών Ερμού/Βενιζέλου, οι οποίες και φέρουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

ΖΩΝΗ Β: Στην ζώνη Β κατατάσσονται οι οδοί Περ. Κωστοπούλου, Τσαλοπούλου, Γ. Παπανδρέου, 29ης Ιούνιου, Κομνηνών και Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό των περιοχών αυτών είναι η απουσία ιδιαίτερων αισθητικών και μορφολογικών στοιχείων, τόσο των κτιρίων, όσο και του στοιχειώδους δημόσιου χώρου των. Εξαίρεση αποτελούν τα πρόσφατα έργα πεζοδρόμησης στο τμήμα της Τσαλοπούλου, Π.Κωστοπούλου και Γεωργίου Παπανδρέου, τα οποία και δίνουν μια πιο φρέσκια όψη στην περιοχή, ενοποιώντας τις δύο πρώτες κυρίως οδούς ομαλά με την Κ. Καραμανλή. Παρόλα αυτά, ίσως και λόγω των οικονομικών συνθηκών των τελευταίων χρόνων, όσες από τις εμπορικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να επιβιώνουν, αδυνατούν να ανανεώσουν την εικόνα τους, εμποδίζοντας -άθελα τους- στην συνολική ανάδειξη των συγκεκριμένων εμπορικών αξόνων.

ΑΚΕ

Περιοχή εφαρμογής Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

 Αφορά την υποστήριξη υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών στην πρόσκληση του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & καινοτομία. Το υποέργο περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και όλα τα δικαιολογητικά για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης και οδήγησε στην ένταξη της πρότασης. Το συνολικό κόστος του υποέργου είναι 23.800,00 € . Το υποέργο αυτό έχει ολοκληρωθεί.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Με τη συγκεκριμένη μελέτη θα καθοριστούν με λεπτομέρειες όλες οι παράμετροι και, κυρίως, οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους στοιχείων του δημόσιου έργου (Υποέργου 4), ώστε το έργο να εκτελεστεί έντεχνα και να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Ο αρχικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι 62.000,00 €. Ο διαγωνισμός του υποέργου αυτού δημοσιεύτηκε στις 16/12/20 και με την απόφαση 435/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Σε αναμονή της υπογραφής σύμβασης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το υποέργο περιλαμβάνει την σύνταξη προαπαιτούμενης μελέτης για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας που θα αφορά τις προσόψεις των καταστημάτων στην περιοχή παρέμβασης του Ανοιχτού Κέντρου. Ο αρχικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι 5.000,00 € .

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.103.600,00€ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Το υποέργο αυτό (καθώς και το επόμενο) στοχεύει στην Αναβάθμιση του Δημοσίου Χώρου και την Ανάδειξη Ταυτότητας της Εμπορικής περιοχής. Επιγραμματικά οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην λειτουργική και αισθητική ενοποίηση, την ποιοτική ανάδειξη της επισκεψιμότητας ενώ το υποέργο 5 στοχεύει στην ένταξη νέων τεχνολογιών, καινοτόμων και εφαρμογών που θα αποδώσουν στον Δήμο Σερρών τον χαρακτήρα της έξυπνης πόλης και την οργάνωση της συνολικής εικόνας του εμπορικού κέντρου. Αναλυτικά οι κατηγορίες των δράσεων που περιλαμβάνονται στο υποέργο αυτό είναι:

Α) Κατασκευή εγκαταστάσεων και αναβάθμιση οδοφωτισμού στην περιοχή παρέμβασης

Η δράση αναφέρεται  στην αναβάθμιση πεπαλαιωμένου υφιστάμενου οδοφωτισμού συνολικού μήκους 1500m. Ο συμβατικός φωτισμός της περιοχής παρέμβασης θα αντικατασταθεί με φωτισμό Led (Φωτισμός, Στύλοι, Pillars).

 Β) Αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση προσβασιμότητας πεζοδρομίων στην περιοχή παρέμβασης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου πόλης Σερρών

Η δράση περιλαμβάνει την ανακατασκευή  πεζοδρομίων με αντικατάσταση των υλικών, δαπεδόστρωση και κρασπέδων με διατήρηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών. Ακόμη στον τομέα της βελτίωσης προσβασιμότητας, περιλαμβάνει τη δημιουργία ραμπών για ευκολότερη και ασφαλέστερη κίνηση πεζών. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε παρέμβαση 5.000 τ.μ. πεζοδρομίων.

Γ) Προμήθεια και εγκατάσταση Έξυπνων Καθιστικών με υποστήριξη φωτοβολταϊκού πάνελ και Wifi

Η δράση περιλαμβάνει την ανανέωση της αστικής επίπλωσης με προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών σημείων στα οποία θα μπορούν να φορτιστούν ηλεκτρονικές φορητές συσκευές (κινητά, tablets) με την βοήθεια φωτοβολταϊκών panel. Η μελέτη προβλέπει στην τοποθέτηση και εγκατάσταση 10 τεμαχίων.

Οι προτεινόμενες θέσεις της αστικής επίπλωσης είναι μία (1) στην διασταύρωση των οδών Διονυσίου Σολωμού-Γεωργίου Παπανδρέου, δύο (2) επί της Κ. Καραμανλή στο ύψος της Τράπεζας Ελλάδας και στη Στρατιωτική Λέσχη αντίστοιχα, μία (1) στη διασταύρωση Π. Τσαλδάρη -Ερμού, μία (1) στη διασταύρωση Βενιζέλου-Κομνηνών, μία (1) στη διασταύρωση Εδέσσης-29ης Ιουνίου, μία (1) στο πάρκο πίσω από τo Διοικητήριο, μία (1) στη διασταύρωση Θεσσαλονίκης-Γεωργίου Παπανδρέου, μία (1) επί της Παπανδρέου και μία(1) στη διασταύρωση των οδών Περ. Κωστοπούλου-Γεωργίου Παπανδρέου.

ΥΠ4

Δείγματα αστικής επίπλωσης

Δ)  Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων Σήμανσης και οριοθέτησης της περιοχής παρέμβασης

Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 6 (έξι)) Πινακίδων Σήμανσης. Η σήμανση αφορά την οριοθετημένη περιοχή του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου με βοηθητικούς χάρτες των παροχών της περιοχής προς ενημέρωση των πεζών.

Οι προτεινόμενες θέσεις των πινακίδων σήμανσης είναι οι διασταυρώσεις των οδών Διονυσίου Σολομού-Γεωργίου Παπανδρέου, Κ. Καραμανλή-Ερμού, Βενιζέλου-Κομνηνών, Κομνηνών-Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης – Κ.Καραμανλή και Θεσσαλονίκης-Γεωργίου Παπανδρέου.

ΥΠ4b

Δείγμα πινακίδας οριοθέτησης περιοχής

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 260.400,00 € – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Συγκεκριμένα το υπό προκήρυξη υποέργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

 • Υπόγειος εξοπλισμός ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης ή/και ανίχνευσης στάθμευσης σε ράμπα ΑμΕΑ
 • Υπόγειος εξοπλισμός ανίχνευσης κατειλημμένης θέσης στάθμευσης για θέσεις φορτοεκφόρτωσης ή ΑμΕΑ (με χρήση πρωτοκόλλου BLE)
 • Πινακίδες Πληροφόρησης οδηγών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης (με στύλο)
 • Κάρτες για τους χρήστες των θέσεων φορτοεκφόρτωσης και ΑμΕΑ
 • Mobile εφαρμογή ενημέρωσης πολιτών (iOS, Android) για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
 • Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος και Προβολής Δεδομένων Διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης (στο κέντρο ελέγχου)
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης πινακίδων Πληροφόρησης οδηγών για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης αισθητήρων
 • Υπηρεσίες διαγράμμισης θέσεων στάθμευσης
 • Υπηρεσίες παραμετροποίησης εφαρμογών διαχείρισης στάθμευσης
 • Υπηρεσίες διασύνδεσης των εφαρμογών με την διαδικτυακή πύλη του Δήμου

 

Β) Προμήθεια Συστημάτων Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi)

 • Wi-Fi access point εξωτερικού χώρου και παρελκόμενος εξοπλισμός
 • Δρομολογητές τερματικού σημείου
 • Gateway συλλογής δεδομένων Wi-Fi
 • Ιστοί δαγκάνες και λοιπός εξοπλισμός ασύρματου δικτύου
 • Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου & ενημέρωσης δημοτών
 • Υπηρεσίες Εγκατάστασης Ασύρματου Δικτύου

 

Γ) Προμήθεια Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης.

Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) έτοιμης πλατφόρμας cloud που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των μεμονωμένων λύσεων και πραγμάτων (αισθητήρων, διασυνδεδεμένων συσκευών, καμερών κ.λ.π.) καθώς και των εφαρμογών Έξυπνης Πόλης. Επιτρέπει την συλλογή δεδομένων από διάφορες διασυνδεδεμένες συσκευές/εφαρμογές που είναι τοποθετημένες σε υποδομές της περιοχής παρέμβασης (όπως δρόμους, ιστούς οδοφωτισμού, φανάρια διαχείρισης της κυκλοφορίας κ.λ.π.) κάνοντας χρήση της διαδικτυακής διασύνδεσης μεταφέροντας την πληροφορία στο νέφος (cloud).  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Το υποέργο περιλαμβάνει την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας. Ο αρχικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι  15.000,00 €. Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Τοποθέτηση επιγραφής διπλής όψης (κάθετης στο δρόμο) σε 110 επιχειρήσεις.
 • Αντικατάσταση τεντόπανων και μηχανισμών σε 100 επιχειρήσεις.
 • Επενδύσεις τμήματος όψεων. Αφορά μεταλλικό σκελετό για την τοποθέτηση του τεχνητού μαρμάρου και τμήματος πλάκας πεζοδρομίου με κρυφό φωτισμό. Οι εργασίες αφορούν σε 142 επιχειρήσεις.
 • Αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων σε υφιστάμενα στέγαστρα. Οι εργασίες αφορούν σε 30 επιχειρήσεις.
 • Χρωματικές επεμβάσεις-Στεγανοποιήσεις σε 91 επιχειρήσεις.

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Οι δράσεις ανάδειξης ταυτότητας εμπορικής περιοχής, αρχικού προϋπολογισμού 227.200,00 €, αποσκοπούν στην προβολή της επιχείρησης, την αισθητική αναβάθμιση, την ηλιοπροστασία καταστημάτων-εμπορευμάτων και την ανάδειξη όψεων των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα στη Ζώνη Α της περιοχής παρέμβασης (όπως ορίσθηκε παραπάνω) γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί το όποιο χρώμα της περιοχής έχει διατηρηθεί έως σήμερα. Οι επεμβάσεις έχουν να κάνουν με τις όψεις κυρίως των εμπορικών καταστημάτων αφού τα πεζοδρόμια και οι αντίστοιχοι δρόμοι έχουν συμπεριληφθεί σε μελέτες που προηγούνται της παρούσης. Στη Ζώνη Β της περιοχής παρέμβασης επιχειρείται να μεταφερθούν στοιχεία της Ζώνης Α , ώστε να υπάρξει αισθητική και μορφολογική ενοποίηση όπου μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Τοποθέτηση επιγραφής διπλής όψης (κάθετης στο δρόμο) σε 110 επιχειρήσεις.

ΥΠ7a

 • Αντικατάσταση τεντόπανων και μηχανισμών σε 100 επιχειρήσεις.
 • Επενδύσεις τμήματος όψεων. Αφορά μεταλλικό σκελετό για την τοποθέτηση του τεχνητού μαρμάρου και τμήματος πλάκας πεζοδρομίου με κρυφό φωτισμό. Οι εργασίες αφορούν σε 142 επιχειρήσεις.

ΥΠ4b

 • Αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων σε υφιστάμενα στέγαστρα. Οι εργασίες αφορούν σε 30 επιχειρήσεις.

ΥΠ7c

 • Χρωματικές επεμβάσεις-Στεγανοποιήσεις σε 91 επιχειρήσεις.

 

ΥΠ7d

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 8 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν:

 • την διοργάνωση τριών (3) εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (θα περιλαμβάνουν εκθέσεις- προβολές- ομιλίες, κλπ,). Ενδεικτικά, τελετή εγκαινίων του έργου, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αποκριάτικη εκδήλωση).
 • Προμήθεια κοινού εορταστικού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (για κοινές προωθητικές ενέργειες).
 • Δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε Ψηφιακά Μέσα, δημιουργία  spot και  βίντεο.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του υποέργου 56.800,00 € ενώ μετά από διαγωνιστική διαδικασία αναδείχτηκε ανάδοχος στις 11/6.2020 με προϋπολογισμό σύμβασης 53.816,00 και διάρκεια σύμβασης μέχρι τις 16/12/2021

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 9 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 Το υποέργο περιλαμβάνει τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης. Με το συγκεκριμένο υποέργο θα καθοριστούν με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι και κυρίως οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους στοιχείων του έργου, ώστε το έργο να εκτελεστεί έντεχνα και να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Ο αρχικός προϋπολογισμός του υποέργου είναι 43.400,00 € ενώ μετά από διαγωνιστική διαδικασία, αναδείχτηκε ανάδοχος στις 31/7/2020, με προϋπολογισμό σύμβασης 42.532,00 € και διάρκεια μέχρι 31/12/2021

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 Το υποέργο αφορά την πρόσληψη 1 ατόμου (Πολιτικός Μηχανικός) με τουλάχιστον 3 έτη σχετική εμπειρία για 28 μήνες με σύμβαση έργου. Πρόκειται για έκτακτο προσωπικό το οποίο  απαιτείται για την υλοποίηση της πράξης που θα παρέχει υπηρεσίες όπως εργασίες παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εργασίες σχετικές με Εθνικές/διεθνείς διαγωνισμούς, εργασίες παρακολούθησης πράξης κα. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € και η σύμβαση υπογράφηκε στις 3/3/2020.