Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών 

 

Η πράξη με τίτλο  «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 165.030,51€ στο Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης .

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σκοπεύει να ενισχύσει ελληνικούς Δήμους στην προσπάθειά τους, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, την ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων, τη χωροταξική διάρθρωση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και ομάδων ειδικών κατηγοριών, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολίτες χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, να μετασχηματίσουν τα ΚΕΠ όχι μόνο σε πραγματικές υπηρεσίες μιας στάσης, αλλά και δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με τους πολίτες. Ο ρόλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο συγκεκριμένο έργο είναι η:

 • Η Δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων
 • Η επιχορήγηση των Δήμων για την εκτέλεση των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»
 • Ο Έλεγχος συμβατότητας και συνάφειας των υποβαλλόμενων προτάσεων σε σχέση με τους γενικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
 • Η υποστήριξη των δικαιούχων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου στην ορθή υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και η κάλυψη των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί σε αυτό.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα παράσχει τις ανωτέρω υπηρεσίες με την υποστήριξη ενός Τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του οριζόντια προς όλους τους δικαιούχους.

Σε αυτό το πλαίσιο με το παρόν Έργο σχεδιάζεται η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ σε δύο βασικά επίπεδα:

 1. την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α)
 2. την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ και

III. δράσεις εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών υποδομών τω ΚΕΠ που περιλαμβάνουν

 • προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτών, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet) για τους χρήστες των ΚΕΠ.
 • Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών σε 200 ΚΕΠ με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το Σύστημα θα αποτελείται από το σύστημα εκτύπωσης του αριθμού προτεραιότητας καθώς και από τη μονάδα ενημέρωσης του πολίτη για τη σειρά 4 προτεραιότητας. Μέσω web based εφαρμογής η οποία θα είναι hosted στο G-cloud θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να κλείνουν ραντεβού στα επιλεγμένα ΚΕΠ και να παίρνουν αριθμό προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση τους. Από την ίδια εφαρμογή θα μπορούν να ενημερώνονται τα στελέχη των ΚΕΠ για τα προγραμματισμένα ραντεβού. Η ίδια λειτουργικότητα θα διατίθεται και για τους πολίτες που επισκέπτονται τα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού.
 • Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780.

Η χρηματοδότηση των Δήμων θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν 324 δήμοι της χώρας εκ των οποίων ένας είναι και ο Δήμος Σερρών.

Σε εφαρμογή των παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, με την με αριθμό 961/2022 Απόφαση, ενέκρινε την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 165.030,51 € για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών» και εστάλει στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντός προθεσμίας.

Το ποσό αυτό αφορά:

 1. Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, Ποσό 29.200 €, χωρίς ΦΠΑ ή 36.208,00 € με ΦΠΑ.
 2. Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών, Ποσό 8.300 €, χωρίς ΦΠΑ, ή 10.292,00 € με ΦΠΑ.
 3. Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ, Ποσό 95.589,12€ χωρίς ΦΠΑ ή 118.530,51 € με ΦΠΑ.