ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ” ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ” ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, εκτιμώμενης αξίας 57.588,02 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ΔΤΥ του Δήμου Σερρών (Ε. Ράντου, Κ. Μαρινάκη2321350133/141)